[vc_row content_placement=”top” css=”.vc_custom_1516810768192{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1516810980933{padding-bottom: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″][ultimate_heading main_heading=”ALGEMENE VOORWAARDEN” alignment=”left” main_heading_font_size=”desktop:24px;” main_heading_line_height=”desktop:34px;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]

 1. Definities
 2. Algemene bepalingen
 3. De Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Garantie
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid
 8. Inruilvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie

 1. Levering

Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand

 1. Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde

Slotbepalingen

 1. Klachten
 2. Geschillen en toepasselijk recht

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1607049786627{padding-bottom: 20px !important;}”]Artikel 1 Definities

1.1 : Blue eagle welke vermeld staat bij de Kamer van Koophandel (KvK:

77263669), waaronder rechtspersoon die rechtmatig de handelsnaam Blue eagle solusions

voert.

1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en Blue eagle solusions.

1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door

Blue eagle solusions georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.7 Product: iedere zaak of goed dat door Blue eagle solusions aan de Klant is geleverd en/of ter

reparatie of inruil wordt aangenomen.

1.8 Dienst: alle werkzaamheden die Blue eagle solusions gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht

van de Klant.

1.10 Website: de website www.Blueagle.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Indien Blue eagle solusions op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden.

2.2 Blue eagle solusions voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door Blue eagle solusions gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is te vinden op de Website.

Artikel 3 De Overeenkomst

4.1 Alle door Blue eagle solusions gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door Blue eagle solusions gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 4 Betaling

5.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te

voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Klant is

niet gerechtigd verrekening toe te passen.

5.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de klant in rekening gebrachte bedragen.Dan is de klant aan BLUE EAGLE SOLUSIONS buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) .Ten aanzien van een Consument maakt BLUE EAGLE SOLUSIONS-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane

vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor

 1. Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het

intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf

de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.

B Ten aanzien van een Bedrijf maakt BLUE EAGLE SOLUSIONS-aanspraak op vergoeding van de

buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel

6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal

openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of

volledig onbetaald gelaten factuur.

5.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de

nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

5.4 De aan BLUE EAGLE SOLUSIONS toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende

redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant

surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt

aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 5 Garantie

6.1 De Klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een

deugdelijk Product.

6.2 De Klant dient het Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste

aantallen en soort. De Klant dient BLUE EAGLE SOLUSIONS zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren

over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product gebreken

vertoont heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of

vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van BLUE EAGLE SOLUSIONS gevergd kan

worden.

6.3 Op de door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie De

eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de

producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt

eveneens verwezen naar de producent.

6.4 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

 • De Klant jegens BLUE EAGLE SOLUSIONS in gebreke is; en/of
 • De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden

heeft laten repareren en/of bewerken; en/of

 • De Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BLUE EAGLE SOLUSIONS en/of de

gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde Producten blijven eigendom van BLUE EAGLE SOLUSIONS tot het moment dat

de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.2 In het geval dat BLUE EAGLE SOLUSIONS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter

zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BLUE EAGLE SOLUSIONS

vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUSIONS is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van BLUE EAGLE SOLUSIONS wordt uitgekeerd.

8.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook

geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUSIONS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan BLUE EAGLE SOLUSIONS toegerekend kunnen

worden; en/of

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in dit artikel.

8.4 BLUE EAGLE SOLUSIONS sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder

begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste

besparingen, uit.

8.5 BLUE EAGLE SOLUSIONS is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan

producten of diensten die niet van BLUE EAGLE SOLUSIONS gekocht zijn, waaronder begrepen schade in

verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

8.6 BLUE EAGLE SOLUSIONS zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid

zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door

opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BLUE EAGLE SOLUSIONS of haar management of indien

de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

Artikel 8 Inruilvoorwaarden

9.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van BLUE EAGLE SOLUSIONS.
BLUE EAGLE SOLUSIONS is in

geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een

beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De Klant

ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de

inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.

9.2 Inruil is enkel mogelijk indien:

 • de Klant kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs) dat hij koper en

rechtmatig eigenaar is van het Product;

 • het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel

netwerk;

 • het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten

etc.) meer bevat;

 • het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

9.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via

het Product nadat deze is ingeruild.

9.4 Indien na ontvangstneming van het ingeruilde Product blijkt dat de Klant of het

Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is BLUE EAGLE SOLUSIONS gerechtigd eventuele

betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de Klant

gehouden op eerste verzoek van BLUE EAGLE SOLUSIONS de desbetreffende bedragen aan BLUE EAGLE SOLUSIONS terug te

betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie.

Artikel 9 Levering

10.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan BLUE EAGLE SOLUSIONS de Producten voor de Klant reserveren.
BLUE EAGLE SOLUSIONS garandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door BLUE EAGLE SOLUSIONS opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te

beschouwen als fatale termijn.

10.2 Indien het Product door BLUE EAGLE SOLUSIONS wordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van

BLUE EAGLE SOLUSIONS, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde zaken een

keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de

vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. BLUE EAGLE SOLUSIONS is gerechtigd verzendkosten in rekening te

brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand.

Artikel 10 Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde

11.1 Op iedere Overeenkomst op afstand zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aanvullend en naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vindbaar op de Website

11.2 In het geval de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze algemene

voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.


Slotbepalingen

Artikel 11 Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame

termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend

bij BLUE EAGLE SOLUSIONS. Klachten betreffende gebreken van het Product moeten binnen zestig (60)dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden.

14.2 T BLUE EAGLE SOLUSIONS spant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien

(14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht

een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BLUE EAGLE SOLUSIONS binnen de termijn van

veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een

geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.4 Klachten kan je mailen naar info@blueagle.nl

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd

wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

kracht blijven en zullen BLUE EAGLE SOLUSIONS en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen

ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht

worden genomen.

15.2 Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken

van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor BLUE EAGLE SOLUSIONS alleen bindend indien

en voor zover deze door BLUE EAGLE SOLUSIONS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

15.4 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de

Klant op derden worden overgedragen indien BLUE EAGLE SOLUSIONS hier schriftelijk toestemming voor

heeft gegeven.

15.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BLUE EAGLE SOLUSIONS partij is, is uitsluitend het Nederlandse

recht van toepassing.

15.6 De Klant en BLUE EAGLE SOLUSIONS zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der

minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.7 Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de

Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten

van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel

in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na

ontdekking), de klacht aan BLUE EAGLE SOLUSIONS heeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie

maanden na melding aan BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te

worden.

15.8 Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de

rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen,

bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd

zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en BLUE EAGLE SOLUSIONS.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]