Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en

verlenging Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Overeenkomsten waarbij de
  consument producten en/of diensten verwerft in
  verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
  inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door
  een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
 2. Consument heeft bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
  maken van zijn herroepingsrecht;
  De consument heeft het recht om binnen een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De bedenktijd gaat pas in:
  Als bij de aankoop van producten via web of via het factuur te betalen. Bij levering van diensten en levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.
 3. Herroepingen kunnen worden gemeld door middel van:
  Retouraanvraag (RMA) in de webwinkel van de ondernemer, met “herroeping” als reden van retour. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de ondernemer onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. een ondubbelzinnige verklaring van de consument aan de ondernemer waarin de overeenkomst wordt herroepen.
 4. Om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken:

Moet het product en de verpakking geschikt zijn voor verkoop door de ondernemer en mag het product slechts zijn uitgepakt voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen vaststellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het
product moet het product met alle geleverde toebehoren, vrij van gebruikssporen en in de originele staat en verpakking binnen de termijn als bedoeld in het eerste lid aan de ondernemer worden geretourneerd.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

Artikel 1 – Definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
  van de Blue eagle solustions en op elke tot stand gekomen overeenkomst
  op afstand tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
  tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Blue eagle solustions voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
  Blue eagle solustions website in te zien is en anders op verzoek van de consument
  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toe gezonden.

Artikel 2 – Privacy policy Blue eagle Solustions

Wij van Blue eagle solustions hechten grote waarde aan de privacy van alle gebruikers van onze webwinkel en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig en vertrouwelijk wordt verwerkt. Wij hanteren daarbij het volgende privacy beleid.

Uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blue eagle solustions zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en onze diensten of voor zover wij wettelijk verplicht worden gesteld persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de diensten Betaalgegevens , bestelling herroepen, retouraanvraag , betaal gegevens , Helpdesk, Beoordeling  en nieuwsbrief.

Artikel 15 – Betaling

De consument zal de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst te betalen
In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Als verkoper van producten aan consumenten mag de
consument in algemene voorwaarden verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%.
Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de
te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,= 10% over de daaropvolgende € 2.500, en
5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 45,- .
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN

 • De ondernemer en consument zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • De Nederlandse tekst gebruikt in de algemene voorwaarden en de technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet uitsluitend de webwinkel van de ondernemer, zijn steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de consument aldaar woonplaats heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
 2. Algemene bepalingen
 3. De Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Garantie
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid
 8. Inruilvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie

 1. Levering

Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand

 1. Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde

Slotbepalingen

 1. Klachten
 2. Geschillen en toepasselijk recht


Artikel 1 Definities

1.1 : Blue eagle welke vermeld staat bij de Kamer van Koophandel (KvK:

77263669), waaronder rechtspersoon die rechtmatig de handelsnaam Blue eagle solusions

voert.

1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solusions.

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en Blue eagle solusions.

1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door

Blue eagle solusions georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.7 Product: iedere zaak of goed dat door Blue eagle solusions aan de Klant is geleverd en/of ter

reparatie of inruil wordt aangenomen.

1.8 Dienst: alle werkzaamheden die Blue eagle solusions gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht

van de Klant.

1.10 Website: de website www.Blueagle.nl.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Indien Blue eagle solusions op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden.

2.2 Blue eagle solusions voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door Blue eagle solusions gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is te vinden op de Website.


Artikel 3 De Overeenkomst

4.1 Alle door Blue eagle solusions gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door Blue eagle solusions gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.


Artikel 4 Betaling

5.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te

voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Klant is

niet gerechtigd verrekening toe te passen.

5.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de klant in rekening gebrachte bedragen.Dan is de klant aan BLUE EAGLE SOLUSIONS buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) .Ten aanzien van een Consument maakt BLUE EAGLE SOLUSIONS-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane

vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor

 1. Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het

intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf

de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.

B Ten aanzien van een Bedrijf maakt BLUE EAGLE SOLUSIONS-aanspraak op vergoeding van de

buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel

6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal

openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of

volledig onbetaald gelaten factuur.

5.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de

nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

5.4 De aan BLUE EAGLE SOLUSIONS toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende

redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant

surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt

aangevraagd of uitgesproken.


Artikel 5 Garantie

6.1 De Klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een

deugdelijk Product.

6.2 De Klant dient het Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste

aantallen en soort. De Klant dient BLUE EAGLE SOLUSIONS zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren

over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product gebreken

vertoont heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of

vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van BLUE EAGLE SOLUSIONS gevergd kan

worden.

6.3 Op de door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie De

eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de

producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt

eveneens verwezen naar de producent.

6.4 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

 • De Klant jegens BLUE EAGLE SOLUSIONS in gebreke is; en/of
 • De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden

heeft laten repareren en/of bewerken; en/of

 • De Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BLUE EAGLE SOLUSIONS en/of de

gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde Producten blijven eigendom van BLUE EAGLE SOLUSIONS tot het moment dat

de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.2 In het geval dat BLUE EAGLE SOLUSIONS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter

zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BLUE EAGLE SOLUSIONS

vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUSIONS is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van BLUE EAGLE SOLUSIONS wordt uitgekeerd.

8.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook

geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUSIONS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan BLUE EAGLE SOLUSIONS toegerekend kunnen

worden; en/of

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in dit artikel.

8.4 BLUE EAGLE SOLUSIONS sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder

begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste

besparingen, uit.

8.5 BLUE EAGLE SOLUSIONS is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan

producten of diensten die niet van BLUE EAGLE SOLUSIONS gekocht zijn, waaronder begrepen schade in

verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

8.6 BLUE EAGLE SOLUSIONS zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid

zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door

opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BLUE EAGLE SOLUSIONS of haar management of indien

de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.


Artikel 8 Inruilvoorwaarden

9.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van BLUE EAGLE SOLUSIONS.
BLUE EAGLE SOLUSIONS is in

geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een

beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De Klant

ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de

inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.

9.2 Inruil is enkel mogelijk indien:

 • de Klant kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs) dat hij koper en

rechtmatig eigenaar is van het Product;

 • het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel

netwerk;

 • het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten

etc.) meer bevat;

 • het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

9.3 BLUE EAGLE SOLUSIONS is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via

het Product nadat deze is ingeruild.

9.4 Indien na ontvangstneming van het ingeruilde Product blijkt dat de Klant of het

Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is BLUE EAGLE SOLUSIONS gerechtigd eventuele

betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de Klant

gehouden op eerste verzoek van BLUE EAGLE SOLUSIONS de desbetreffende bedragen aan BLUE EAGLE SOLUSIONS terug te

betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie.


Artikel 9 Levering

10.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan BLUE EAGLE SOLUSIONS de Producten voor de Klant reserveren.
BLUE EAGLE SOLUSIONS garandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door BLUE EAGLE SOLUSIONS opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te

beschouwen als fatale termijn.

10.2 Indien het Product door BLUE EAGLE SOLUSIONS wordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van

BLUE EAGLE SOLUSIONS, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BLUE EAGLE SOLUSIONS geleverde zaken een

keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de

vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. BLUE EAGLE SOLUSIONS is gerechtigd verzendkosten in rekening te

brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand.


Artikel 10 Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde

11.1 Op iedere Overeenkomst op afstand zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aanvullend en naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vindbaar op de Website

11.2 In het geval de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze algemene

voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.


Artikel 11 Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame

termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend

bij BLUE EAGLE SOLUSIONS. Klachten betreffende gebreken van het Product moeten binnen zestig (60)dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden.

14.2 T BLUE EAGLE SOLUSIONS spant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien

(14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht

een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BLUE EAGLE SOLUSIONS binnen de termijn van

veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een

geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.4 Klachten kan je mailen naar info@blueagle.nl

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd

wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

kracht blijven en zullen BLUE EAGLE SOLUSIONS en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen

ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht

worden genomen.

15.2 Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken

van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor BLUE EAGLE SOLUSIONS alleen bindend indien

en voor zover deze door BLUE EAGLE SOLUSIONS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

15.4 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de

Klant op derden worden overgedragen indien BLUE EAGLE SOLUSIONS hier schriftelijk toestemming voor

heeft gegeven.

15.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BLUE EAGLE SOLUSIONS partij is, is uitsluitend het Nederlandse

recht van toepassing.

15.6 De Klant en BLUE EAGLE SOLUSIONS zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der

minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.7 Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de

Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten

van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel

in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na

ontdekking), de klacht aan BLUE EAGLE SOLUSIONS heeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie

maanden na melding aan BLUE EAGLE SOLUSIONS aan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te

worden.

15.8 Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de

rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen,

bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd

zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en BLUE EAGLE SOLUSIONS.

Wij werken samen met :

Kvk : 77263669
Ma t/m vr 09.00 : 17.00

Telefoon:  06 11 09 03 20

info@blueagle.nl